Меню
Ваша корзина

Договор публичной оферты

Интернет портал Nakupit. (далі — Виконавець), з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі – Замовник), з іншого боку, разом іменовані “Сторони”, уклали цей договір (далі – Договір) на надання послуг (далі – Послуг) про нижченаведене:


Загальні положення і порядок прийняття умов Договору


Договір відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України є Публічною офертою.

У відповідності з п.п. 1.1, оплата послуг Виконавцеві означає акцепт даної Оферти – прийняття фізичною або юридичною особою умов, викладених в Оферті, а також автоматичне укладення Договору.

Моментом оплати послуг вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Для користувачів безкоштовних пакетів послуг акцепт даної Оферти відбувається у момент початку надання Послуг з боку Виконавця.

Предмет Договору


Виконавець надає Замовникові послуги з:


створення власного сайту в мережі Інтернет на порталі Nakupit.com (далі – Портал);

розміщення і обробки інформації про товари і послуги на Порталі, пропонованих Замовником;

розміщення реклами в мережі Інтернет відповідно до вибраного Замовником пакету послуг.

Вартість Послуг, порядок оплати, умови виконання Договору


Вартість послуг визначається відповідно до вибраного Замовником пакета послуг. Таблиця вартості і опис пакетів послуг розміщені на сторінці: https://nakupit.com/tarifi, https://Nakupit.com/reklama.

Оплата Послуг здійснюється Замовником методом 100% передоплати згідно з виставленим рахунком, протягом 5 банківських днів з моменту виставлення рахунку.

У випадку, якщо Замовник сплатив виставлений йому рахунок в строк, що перевищує вказаний у п.3.2., Виконавець, на свій розсуд, має право прийняти передоплату такий акцепт та приступити до надання послуг або відмовитися і повернути Замовникові суму передоплати.

Замовник переймає на себе відповідальність за дії третіх осіб з оплати Послуг Виконавця в разі доручення третім особам перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

Фактом надання Послуг визнається факт надання доступу до рекламного майданчика у відповідності з п. 2. Договору. У разі відсутності непередбачених технічних складнощів, про які Виконавець повідомляє Замовника за допомогою будь-яких каналів зв'язку, надання доступу здійснюється в день отримання Виконавцем оплати від Замовника.

Факт надання Послуг підтверджується «Актом надання послуг», підписаним Сторонами в терміни, вказані в Договорі.

Впродовж 10 робочих днів після оплати Послуг Виконавець направляє «Акт надання послуг» (далі — «Акт»), підписаний і скріплений печаткою Виконавця на суму отриманого платежу. Замовник зобов'язаний протягом 3 робочих днів від дати, вказаної в Акті, направити Виконавцеві підписаний і скріплений печаткою Замовника Акт або мотивовану відмову від його підписання. В разі відсутності підписаного Акту або мотивованої відмови, Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, а Акт підписаним.

Виконавець має право відмовити в наданні «Акту надання послуг» в разі неповного виконання Замовником зобов'язань за Договором.

Акцепт Оферти, зміна умов і строк дії Договору


Договір набирає чинності з моменту акцепту даної Оферти, умови якої прописані п.1. и п.3.

Не визнаються належним акцептом Оферти дії, передбачені п.3.2. и 3.3., здійснені:


особою, з якою Виконавцем раніше був розірваний Договір, у зв'язку з порушенням вказаною особою умов Договору;

особою, дублюючою Замовника, з яким Виконавцем раніше був розірваний Договір, у зв'язку з порушенням вищевказаним Замовником умов Договору.

Вказані дії не тягнуть виникнення яких-небудь зобов'язань з боку Виконавця.

Виконавець має право самостійно визначати способи обмеження акцепту Оферти відносно осіб, вказаних в п.4.2.

Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд.

Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти одночасно вносить ці зміни до укладеного і діючого Договору. При цьому зміна вартості пакетів послуг не означає зміну вартості Послуг для Замовника, що здійснив оплату раніше дати внесення змін.

Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно з Договором.

Гарантії


Виконавець гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору.

Замовник гарантує, що:


при реєстрації як користувач на Порталі і оформленні платіжних документів по оплаті Послуг Замовник вказав достовірні дані, у тому числі персональні дані Замовника;

Замовник володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору;

Замовник володіє всіма правами на розміщувані на Порталі товарні знаки, логотипи або інші об'єкти, що знаходяться під захистом законодавства України;

Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник повністю ознайомився і розуміє предмет і умови Договору.

Замовник гарантує, що реклама і інформація, розміщені на Порталі, є повними, достовірними, не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України (мається на увазі включаючи, але не обмежуючись, відповідність законам України про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, про захист суспільної моралі, антимонопольного законодавства, наявність в рекламі необхідної за законодавством інформації, виконання інших вимог законодавства України).

Відповідальність сторін


За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. Замовник в повному обсягу несе відповідальність за дотримання всіх вимог п.4.2. и 4.3. Договору.

Замовник зобов'язався своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб відносно розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), заподіяні Виконавцеві у зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких з'явилося розміщення матеріалів Замовника.

Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами, за будь-які непрямі збитки. Відповідальність Виконавця обмежується прямими документально підтвердженими збитками Замовника в результаті дії або бездіяльності Виконавця в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг Замовникові.

Розірвання Договору


Договір може бути розірваний:


За угодою Сторін у будь-який час.

За ініціативою будь-якої із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з обов'язковим письмовим повідомленням іншої Сторони.

Виконавець залишає за собою право у будь-який момент негайно розірвати Договір, частково або повністю приховати місця розміщення реклами Замовника, частково або повністю обмежити доступ чи показ матеріалів та інформації Замовника до здобуття необхідних коментарів з боку Замовника у випадку:


здобуття обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;

обгрунтованих вимог правовласників авторських або суміжних прав про припинення порушень їх прав користувачем Порталу;

відповідно до даної Оферти і Правил розміщення інформації;

незадовільних результатів перевірки роботи Замовника службою якості Nakupit.com, включаючи, але не обмежуючись цим переліком: систематичная відсутність звʼязку за контактними телефонами і електронними каналами зв'язку Замовника, некомпетентність співробітників компанії Замовника, груба і неетична поведінка з покупцями;

іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Порталу, третіх осіб по їх мотивованому зверненню;

надання рекламних матеріалів Замовником та/або товарів та послуг, які вводять покупців в оману;

порушення будь-якого положення Договору, Угоди користувача або Правил розміщення інформації.

В разі розірвання Договору за ініціативою Замовника, окрім випадків порушення Замовником зобов'язань за Договором, Виконавець здійснює повернення невикористаних коштів Замовнику у сумі, що розраховується згідно формули:

а = x - y

де,

а - сума до повернення;

x - сплачена Замовником сума;

у - вартість фактично наданих Послуг Замовникові з розрахунку фактичної кількості днів користування послугами Порталу.

Сторони повинні прагнути вирішувати всі спори і розбіжності, які можуть виникнути за Договором, шляхом переговорів. При цьому Сторони визнають зобов'язання письмового повідомлення один одного по всіх наявних претензіях в досудовому порядку і зобов'язання досудового врегулювання розбіжностей. У випадку, якщо спори і розбіжності не будуть врегульовані в досудовому порядку, Сторони передають їх на розгляд до суду по місцю реєстрації Виконавця.

Додаткові умови


Замовник погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Угоду користувача – https://nakupit.com/polzovatelskoe-soglashenie, також виконувати Правила розміщення інформації на Порталі – https://nakupit.com/pravila-razmeshcheniya-informacii-na-portale-nakupitcom.

На строк дії Договору, а також на період до закінчення терміну позовної давності по зобов'язаннях, витікаючих з Договору, Сторони надають одна одній можливість отримувати, зберігати, обробляти, персональні дані одне одного на умовах Політики конфіденційності, що є невід'ємною частиною Договору та розміщена на сторінці https://nakupit.com/politika-konfidencialnosti.

Виконавець має право розміщувати інформацію про факт співпраці із Замовником і логотип компанії Замовника на Порталі і в будь-яких рекламних матеріалах без отримання додаткового схвалення з боку Замовника.

В рамках досудового і судового врегулювання розбіжностей Виконавець, а також дилери, що представляють його, має право залучати незалежних експертів і експертні організації, а також користуватися юридичними послугами і послугами адвокатів. В разі визнання прийняття судом рішення на користь Виконавця і дилера, Замовник зобов'язується відшкодувати всі понесені Виконавцем і дилером витрати.

Даний Договір по юридичній силі прирівнюється до договору, укладеному в простій письмовій формі.

Договору автоматично привласнюється дата прийняття (акцепту) Замовником умов Договору, згідно п.1.3.

Всі питання, не врегульовані Договором, регулюються нормами чинного законодавства України. Источник: https://Nakupit.com/reklama-site/dogovor/